advokát

logo_pravo1.png
 
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Dormit aliquando ius, moritur numquam.Právo občas spí, ale nikdy nezomiera.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.

Užitočné odkazy