advokát

logo_pravo1.png
 
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.

Užitočné odkazy