advokát

logo_pravo1.png
 
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.

Užitočné odkazy