advokát

logo_pravo1.png
 
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.

Užitočné odkazy