advokát

logo_pravo1.png
 
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Dormit aliquando ius, moritur numquam.Právo občas spí, ale nikdy nezomiera.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.

Užitočné odkazy