advokát

logo_pravo1.png
 
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Dormit aliquando ius, moritur numquam.Právo občas spí, ale nikdy nezomiera.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.

Užitočné odkazy