advokát

logo_pravo1.png
 
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.

Užitočné odkazy