advokát

logo_pravo1.png
 
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.

Užitočné odkazy