advokát

logo_pravo1.png
 
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.

Užitočné odkazy