advokát

logo_pravo1.png
 
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.

Užitočné odkazy