advokát

logo_pravo1.png
 
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.

Užitočné odkazy