advokát

logo_pravo1.png
 
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.

Profil

JUDr. Peter Timko absolvoval univerzitné štúdium v rokoch 1999 až 2004 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia sa živo zaujímal najmä o oblasť súkromného práva. V roku 2003 bol členom trojčlenného univerzitného študentského tímu, ktorý zvíťazil v celoslovenskej právnickej súťaži „Simulovaný súdny spor“ vyhlásenej Európskym rozhodcovským súdom v Košiciach.

Po úspešnom ukončení univerzitného štúdia a vykonaní štátnej záverečnej skúšky v odbore právo mu bol udelený akademický titul iuris magister (Mgr.).

V rokoch 2004 až 2006 pracoval ako právnik na majetkovoprávnom oddelení Krajského úradu v Nitre vo funkcii odborného radcu. Ústrednou náplňou jeho práce bola správa majetku štátu, prevody správy a vlastníctva majetku štátu, ako aj zastupovanie štátu v majetkových sporoch pred súdmi.

V rokoch 2006 až 2009 vykonával prax ako advokátsky koncipient. Zaoberal sa sporovou aj nesporovou agendou na úseku súkromného i verejného práva. Aktívne participoval               na poskytovaní právnej pomoci vo forme zastupovania klientov v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci a v príprave právnych listín v týchto konaniach. Taktiež bol činný v oblasti prípravy návrhov zmlúv a v oblasti právnych analýz podľa potrieb klientov.

V roku 2008 zložil rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, obhájil rigoróznu prácu z občianskeho práva a bol mu udelený akademický titul iuris utriusque doctor (JUDr.).

V roku 2009 zložil predpísanú advokátsku skúšku pred Slovenskou advokátskou komorou. Od 1. júla 2009 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej republiky. V rokoch 2009 až 2012 pracoval ako asociovaný (pridružený) advokát. Od roku 2012 pôsobil ako samostatný advokát. V roku 2016 zmenil právnu formu výkonu advokácie na obchodnú spoločnosť ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.

JUDr. Peter Timko uplatňuje pri výkone profesie advokáta pravidlá stavovskej etiky, slušnosti a nezávislosti advokáta. Snaží sa napĺňať historický odkaz svojej profesie vychádzajúci        z rímskeho práva, v ktorom bol právny zástupca doslovne „privolaným na pomoc“ (ad vocatus). Je presvedčený, že základom korektného vzťahu klienta a advokáta je vzájomná dôvera. Využíva všetky odborné znalosti a získané profesijné zručnosti na to, aby v medziach a na základe právnych predpisov uplatňoval všetko, čo je klientovi na prospech.