advokát

logo_pravo1.png
 
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.

Právna pomoc

Ponuka právnej pomoci flexibilne reaguje na konkrétne potreby klienta. Rozmanitosť životných situácií predznačuje rozmanitosť právnej pomoci. Nastolený právny problém podrobíme analýze a ponúkneme klientovi možné východiská. Poučíme klienta o právnych výhodách a právnych rizikách, ktoré súvisia s riešením jeho veci. Máme na zreteli, že súdny spor je krajným riešením a jeho chvíľa by mala prísť až vtedy, keď všetky možnosti mimosúdnej nápravy zlyhali. Preto v rámci sporových vecí vyvíjame úsilie stimulujúce klienta a jeho protistranu, aby urovnali svoje záležitosti dohodou.

Právnu pomoc sme pripravení poskytnúť v týchto oblastiach:

► nehnuteľnosti a hnuteľnosti (kúpa, predaj, nájom, vydržanie, vysporiadanie vlastníckych vzťahov)

► náhrada škody v dôsledku protiprávneho konania alebo náhodných udalostí

► zmluvné a mimozmluvné záväzkové vzťahy fyzických osôb a právnických osôb

► spracovanie alebo posudzovanie zmluvnej a inej právnej dokumentácie

► zastupovanie pred súdmi a pred inými orgánmi verejnej moci

► rodina (rozvod manželstva, starostlivosť o maloletých, výživné, dedenie)

► susedské spory

► práca (prepustenie z pracovného pomeru, náhrada mzdy, nedoplatky na mzde)

► bankrot firiem a likvidácia firiem

► interné právne vzťahy obchodných spoločností

► ďalšie, podľa potreby a požiadavky klienta