advokát

logo_pravo1.png
 
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.

Právna pomoc

Ponuka právnej pomoci flexibilne reaguje na konkrétne potreby klienta. Rozmanitosť životných situácií predznačuje rozmanitosť právnej pomoci. Nastolený právny problém podrobíme analýze a ponúkneme klientovi možné východiská. Poučíme klienta o právnych výhodách a právnych rizikách, ktoré súvisia s riešením jeho veci. Máme na zreteli, že súdny spor je krajným riešením a jeho chvíľa by mala prísť až vtedy, keď všetky možnosti mimosúdnej nápravy zlyhali. Preto v rámci sporových vecí vyvíjame úsilie stimulujúce klienta a jeho protistranu, aby urovnali svoje záležitosti dohodou.

Právnu pomoc sme pripravení poskytnúť v týchto oblastiach:

► nehnuteľnosti a hnuteľnosti (kúpa, predaj, nájom, vydržanie, vysporiadanie vlastníckych vzťahov)

► náhrada škody v dôsledku protiprávneho konania alebo náhodných udalostí

► zmluvné a mimozmluvné záväzkové vzťahy fyzických osôb a právnických osôb

► spracovanie alebo posudzovanie zmluvnej a inej právnej dokumentácie

► zastupovanie pred súdmi a pred inými orgánmi verejnej moci

► rodina (rozvod manželstva, starostlivosť o maloletých, výživné, dedenie)

► susedské spory

► práca (prepustenie z pracovného pomeru, náhrada mzdy, nedoplatky na mzde)

► bankrot firiem a likvidácia firiem

► interné právne vzťahy obchodných spoločností

► ďalšie, podľa potreby a požiadavky klienta