advokát

logo_pravo1.png
 
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.

Právna pomoc

Ponuka právnej pomoci flexibilne reaguje na konkrétne potreby klienta. Rozmanitosť životných situácií predznačuje rozmanitosť právnej pomoci. Nastolený právny problém podrobíme analýze a ponúkneme klientovi možné východiská. Poučíme klienta o právnych výhodách a právnych rizikách, ktoré súvisia s riešením jeho veci. Máme na zreteli, že súdny spor je krajným riešením a jeho chvíľa by mala prísť až vtedy, keď všetky možnosti mimosúdnej nápravy zlyhali. Preto v rámci sporových vecí vyvíjame úsilie stimulujúce klienta a jeho protistranu, aby urovnali svoje záležitosti dohodou.

Právnu pomoc sme pripravení poskytnúť v týchto oblastiach:

► nehnuteľnosti a hnuteľnosti (kúpa, predaj, nájom, vydržanie, vysporiadanie vlastníckych vzťahov)

► náhrada škody v dôsledku protiprávneho konania alebo náhodných udalostí

► zmluvné a mimozmluvné záväzkové vzťahy fyzických osôb a právnických osôb

► spracovanie alebo posudzovanie zmluvnej a inej právnej dokumentácie

► zastupovanie pred súdmi a pred inými orgánmi verejnej moci

► rodina (rozvod manželstva, starostlivosť o maloletých, výživné, dedenie)

► susedské spory

► práca (prepustenie z pracovného pomeru, náhrada mzdy, nedoplatky na mzde)

► bankrot firiem a likvidácia firiem

► interné právne vzťahy obchodných spoločností

► ďalšie, podľa potreby a požiadavky klienta