advokát

logo_pravo1.png
 
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.

Cenník

Advokátovi prislúcha za poskytnutú právnu pomoc odmena. Advokácia je slobodné povolanie. Jedným zo základných znakov tohto povolania je nezávislosť, ktorá sa v oblasti odmeňovania prejavuje tým, že odmena advokáta je vecou slobodnej dohody (zmluvy) medzi ním a klientom. Výsledkom práce advokáta nie je hmotný predmet. Toto špecifikum spolu s faktom, že časová a odborná náročnosť každého jednotlivého prípadu je odlišná, neumožňuje určiť všeobecný cenník zmluvnej odmeny.

Klient sa dozvie cenovú ponuku po tom, ako sa advokát oboznámi so základnou líniou právnej veci. Pri ponuke advokát zohľadňuje nielen charakter právnej veci, ale aj majetkový       a sociálny status klienta, tak aby zmluvná odmena zodpovedala zásade primeranosti a slušnosti. Prvotná konzultácia s advokátom, ktorej účelom je oboznámenie advokáta s vecou,      je spravidla bezplatná.

Zmluva o právnej pomoci môže odmenu advokáta upraviť ako:

► paušálnu odmenu za každý jednotlivý úkon právnej pomoci (napr. podanie žaloby alebo odvolania, spísanie zmluvy, zastupovanie na súdnom pojednávaní, a pod.)

► hodinovú odmenu určenú počtom hodín potrebných na vybavenie veci

► paušálnu odmenu za úplné vybavenie celej veci

► podielovú odmenu za úspešné vybavenie veci určenú percentom (zlomkom) z hodnoty veci

► kombináciu uvedených foriem

Pokiaľ sa advokát a klient nedohodnú na zmluvnej odmene, platí, že advokátovi prislúcha odmena a náhrady podľa cenníka určeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, vo vyhláške č. 655/2004 Z.z.

Spoločnosť ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o. nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto sa klientovi o túto daň nezvyšuje cena za poskytnutú právnu pomoc.