advokát

logo_pravo1.png
 
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.

Vitajte na oficiálnej stránke JUDr. Petra Timka

Právne normy ovplyvňujú spoločenské vzťahy v miere, akú si málokedy uvedomujeme. Úlohou právnika je hľadať v spleti právnych noriem najjednoduchšiu cestu ako klientovi pomôcť. To je často náročná úloha, pretože najjednoduchšia cesta nemusí znamenať aj najkratšiu cestu.

Ľudský život sa vďaka technológiám, vedeckému a priemyselnému pokroku zjednodušuje. Na druhej strane ľudia nadobúdajú pocit, že spoločenské vzťahy sú v ostatných rokoch čoraz zložitejšie. Množstvo sporov, predovšetkým súdnych, naznačuje, že tento pocit je celkom oprávnený a vychádza z objektívnej reality.

Skúsenosti z praxe nám potvrdili, že hranica medzi hladkým priebehom právnej záležitosti a súdnym sporom je veľmi tenká. Vo svete, kde sa čestnosť a poctivosť stávajú skôr príjemnou výnimkou ako samozrejmým pravidlom, je dobrá právna rada prostriedkom ako sa vyhnúť sporu a budúcim právnym problémom. Nie je zanedbateľné ani to, že financovanie právneho poradenstva ešte pred vznikom právneho problému je oveľa lacnejšie a výhodnejšie ako neskôr.

Na tejto stránke sa dozviete o ponuke právnej pomoci, ktorá sa riadi heslom: Poskytneme Vám to, čo Vám iní sľúbia, ale nesľúbime Vám to, čo nedokážeme splniť.